2012 BP Whiting Coker (HI3003)
12.2012
——————-
Chongqing/China
11.2012
——————-
NanYA 8999
10.2012
——————-
PQS Brasilien
10.2012
——————-
PCSE Peru
10.2012
——————-
XCEL Energy (HI6038)
10.2012
——————-
Port Arthur (HI3015)
10.2012
——————-
Panchevo – Belgrad
09.2012
——————-
Kavian
09.2012
——————-
Vijaipur/ Schweden
09.2012
——————-
NanYA 8999/12000
09.2012
——————-
FCFC 8868
09.2012
——————-
FCFC 12147 – Taiwan
08.2012
——————-
FCFC 8867 & 8780 – Taiwan
06.2012
——————-
NanYa 12100 & 12101 – Taiwan
06.2012
——————-
Arzew – Algerien
05.2012
——————-
Skikda – Algerien
04.2012 – 05.2012 + 06.2012 – 07.2012
——————-
FCFC 8969 & 8970 – Taiwan
04.2012 – 05.2012
——————-
Gladstone – ATP Houston
04.2012
——————-
Moron/ Venezuela
03.2012 –
——————-
CCP 8243 – Taipei, Taiwan
02.2012
——————-
Baoji – China
02.2012
——————-
FCFC PTA2 & PTA3
01.2012
——————-
Kribcho – Indien
01.2012 – .2012